Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Miasta Chełm (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm, tel: tel. 82 565-20-70 , fax: fax 82 565-22-54 , email: info@umchelm.pl ), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta Chełm.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Rycko, e-mail: monika.rycko@umchelm.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 82 564 31 92. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności, iż na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

  • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
  • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
  • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
  • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
  • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
  • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

7. Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

8. Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Chełm mieści się w sześciu budynkach:

1) przy ul. Lubleskiej 65:

Do budynku prowadzą dwa wejścia, od ul. Lubelskiej i od strony parkingu – z tyłu budynku, do którego można przejść przez parter. Do obu wejść prowadzą schody zabezpieczone poręczami ( od str. Lubelskiej poręcz umiejscowiona po lewej i prawej stronie, jak również usytuowana jest poręcz pośrednia, natomiast od str. parkingu poręcz znajduje się po prawej stronie schodów).

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która usytuowana jest po drugiej stronie budynku (od strony parkingu) z dostępem do korytarzy. Winda obsługuje wszystkie poziomy budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po lewej stronie od wejścia.

Za budynkiem znajduje się parking z dwoma wyznaczonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowiska oznaczone są znakiem pionowym i poziomym.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

2) przy ul. Lubelskiej 63:

Wejście do budynku możliwe jest po pokonaniu trzech schodków. Brak poręczy przy wejściu. Osoby niepełnosprawne mają możliwość wjechania windą znajdującą się z tyłu budynku (przy ul. Lubelskiej 65 – budynek przy ul. Lubelskiej 65 jest połączony z budynkiem przy ul. Lubelskiej 63). W przypadku skorzystania z windy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wjeżdża windą na parter budynku przy ul. Lubelskiej 65, a pracownik wykonujący swoje obowiązki przy ul. Lubelskiej 63 przychodzi do osoby i pomaga w załatwieniu sprawy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – przy ul. Lubelskiej 65, po lewej stronie od wejścia. Za budynkiem znajduje się parking z dwoma wyznaczonymi stanowiskami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami. Stanowiska oznaczone są znakiem pionowym i poziomym.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

3) przy ul. Obłońskiej 20:

Wejście do budynku jest możliwe schodami zabezpieczonymi po prawej stronie poręczą. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z windy, która znajduje się po lewej stronie budynku. Winda obsługuje wszystkie poziomy z dostępem do korytarzy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia.

Przy budynku znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym.  

4) przy ul. Pocztowej 50:

Do budynku prowadzą dwa wejścia: od ul. Pocztowej i od strony parkingu - z tyłu budynku. Przy wejściu od ul. Pocztowej znajdują się schody bez poręczy oraz podjazd dla wózków, natomiast od strony parkingu ( z tyłu budynku) wejście nie posiada schodów, więc wózek inwalidzki może wjechać do środka budynku.

W budynku nie ma windy. Na pierwsze piętro (od ulicy Pocztowej ) można wejść po schodach. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się w budynku na parterze od ul. Pocztowej.

Do budynku można wejść z psem asystującym. Na parkingu znajdującym się z tyłu budynku brakuje oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, natomiast po prawej stronie budynku (od ul. Pocztowej) zlokalizowany jest ogólnodostępny parking z jednym wyznaczonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce to oznakowane jest znakiem pionowym.

5) przy ul. Mickiewicza 32a:

Budynek jest wynajmowany. Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego można wejść schodami, które zabezpieczone jest poręczą po lewej stronie. Budynek nie posiada windy. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim nie ma możliwości wjechania do wnętrza budynku. W takim przypadku pracownik wychodzi na zewnątrz budynku w celu załatwienia sprawy. Obok budynku znajduje się parking, na którym nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym.  

6) przy Pl. Niepodległości 1

W budynku jest wynajmowanych kilkanaście pomieszczeń (12 pokoi). Wejście do budynku przy pl. Niepodległości 1 jest możliwe schodami zabezpieczonymi po obu stronach poręczami, a dla osób niepełnosprawnych na wózkach, pochylnią na niskim parterze umiejscowioną przy schodach i prowadzącą do wind z możliwością dojazdu na wszystkie kondygnacje. W holu głównym dostępność do korytarzy jest możliwa po pochylni, a na pozostałych kondygnacjach bezpośrednio z windy. Ciągi komunikacyjne w budynku pomiędzy korytarzami nie posiadają progów, co ułatwia poruszanie się na wózkach inwalidzkich. Winda jest dostosowana dla osób niedowidzących oraz niedosłyszących poprzez wyposażenie w odpowiednią sygnalizację optyczną i dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z toalety, która mieści się na parterze. Na parkingach wokół budynku wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Nie ma ograniczeń wstępu dla psów asystujących osobom niepełnosprawnym.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Urząd Miasta Chełm zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Link umożliwiający połączenie z tłumaczem on-line.

 W budynkach Urzędu Miasta Chełm ( przy ul. Lubelskiej 65, ul. Obłońskiej 20, Pocztowej 50, ul. Mickiewicza 32a) dostępne są pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Dostępne środki komunikacji: Kontakt z Wydziałem Kontaktów z Mieszkańcami: nr tel. (82) 565 20 70, nr komórkowy: 881 061 745 dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami do komunikacji SMS i/lub MMS, fax: (82) 565 22 54, e-mail: info@umchelm.pl, info[at]umchelm.pl, Link do elektronicznej skrzynki podawczej: EPUAP

10. Informacje dodatkowe

Urząd Miasta Chełm nie posiada aplikacji mobilnej.