Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - art. 61

2) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r. poz. 2058 z póżn. zm.)

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68)

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

 

Forma składania wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

1) wysłanie na adres: info@umchelm.pl,

2) wysłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Miasta Chełm

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

3) wysłane w formie fax nr: 82 565 22 54,

4) złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65 w Chełmie.

5) złożenie w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - pdf, doc

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie:

1) podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji publicznej,

2) danych teleadresowych wnioskodawcy,

3) przedmiotu wniosku,

4) sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku prawidłowych danych wskazanych powyżej.

 

Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania ważnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

 

Termin udostępniania informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie Urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Wówczas Urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Opłaty za udostępnienie informacji publicznej

Udostępniane informacji publicznej następuje bezpłatnie.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (np. wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.) lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 

W takiej sytuacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Urząd powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Opłatę za udostępnienie informacji publicznej wpłaca się określając przedmiot opłaty:

1) w kasach Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 i ul. Pocztowej 50,

2) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Chełm, prowadzony w Banku Polska Kasa Opieki SA I O/Chełm ul. Kopernika 20, 22-100 Chełm, numer: 93 1240 2223 1111 0000 3576 9596.

 

Forma załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

1) udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku,

2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,

3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

1) żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych,

2) Urząd Miasta Chełm nie dysponuje żądaną informacją,

3) istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

Urząd Miasta Chełm udostępniając informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie wskazanym w art. 5 ustawy, w szczególności na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

W przypadku bezczynności Urzędu Miasta Chełm wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział