Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określone zostały w ustawie z dnia z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 352).


Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia lub przekazania.


Ponowne wykorzystywanie informacja sektora publicznego należy rozumieć jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odbywa się przez ponowne wykorzystywanie informacji:
 1) udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
 2) udostępnionej w centralnym repozytorium informacji publicznej,
 3) udostępnionej w inny sposób,
 4) przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
 1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium,
 2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 

Wniosek powinien zawierać:
 1) nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania,
 2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Forma składania wniosku:
 1) wysłanie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
 Urząd Miasta Chełm
 ul. Lubelska 65
 22-100 Chełm
 
2) złożenie bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65.

3) złożenie za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP,

4) przesłanie z formie e-mail na adres: info@umchelm.pl

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można sporządzić w dowolnej formie lub wypełnić załączony formularz:

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: doc


 

Termin załatwienia wniosku
Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
 
Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Niemniej jednak podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość tej opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 
Odmowa udostępnienia
Urząd odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:
1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy,
3) gdy dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw.

Urząd Miasta Chełm może odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli udostępnienie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzanie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Tryb odwoławczy
W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu,
2) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
3) Urząd Miasta Chełm nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miasta Chełm,
4) odpowiedzialność Urzędu Miasta Chełm za udostępnienie lub przekazanie informacji ograniczona jest do rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody,
5) wyłączona jest odpowiedzialność Urzędu Miasta Chełm za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział