Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Petycje

Podstawa prawna petycji

 
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) - art. 63

2) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870)

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Nadawca petycji - podmiot wnoszący petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym,

2) podmiotu wnoszącego petycję,

3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Adresat petycji – podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji

 

1) Rada Miasta Chełm

2) Prezydent Miasta Chełm

Forma składania petycji

Petycję można złożyć w formie:

1) pisemnej, petycja składana pisemnie musi być podpisana przez podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poprzez e-puap lub e-mail), petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Petycje można składać:

1) wysłać na adres: info@chelm.pl,

2) wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Miasta Chełm

ul. Lubelska 65

22-100 Chełm

3) złożyć bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku przy ul. Lubelskiej 65 w Chełmie.

5) złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.

Co powinna zawierać petycja

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,

3) oznaczenie adresata petycji,

4) wskazanie przedmiotu petycji.

W wypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Petycję taką można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm) swojego imienia i nazwiska / nazwy lub imienia i nazwiska / nazwy reprezentowanego podmiotu / podmiotów.

Podmiot, w którego interesie petycja jest składana, może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm) swojego imienia i nazwiska albo nazwy.

Opłaty

Złożenie petycji jest wolne od opłat.

Rozpatrywanie petycji

Petycja po jej złożeniu jest oceniana pod kątem formalnym i prawnym. Jeśli spełni warunki określone w ustawie, zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm.

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie 3 miesięcy, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.

Podmiot wnoszący petycję jest zawiadamiany o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot rozpatrujący petycję może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji. W takim przypadku podmiot rozpatrujący petycję niezwłocznie informuje podmiot wnoszący petycję o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia i poprzednim sposobie załatwienia petycji.

Petycja wielokrotna

Ustawa o petycjach przewiduje instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji, składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia.

Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu tego okresu.

Sposób załatwienia petycji wielokrotnej jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm.

Tryb odwoławczy

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Publikacja petycji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chełm

 

Na stronie BIP zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Podstawa prawna art. 4 ust. 3 ustawy: Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.
Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm
z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl,  tel. 82 565 20 70.
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO i w celu rozpatrzenia petycji zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1123);

- administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1123);
- sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (kat. A);
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych osobowych będzie mogło skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia petycji.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

od do
Dane Przenieś Opcje Tytuł Data utworzenia Znak dokumentu Wprowadzający Wytwarzający Wydział