Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

audytor wewnętrzny

Symbol oferty
WOA-I.2110.84.2020
Jednostka ogłaszająca
Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm
Data ogłoszenia
2020-11-06
Termin składania dokumentów
2020-11-17
Wymagane wykształcenie

Wykształcenie wyższe.

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

d) nieposzlakowana opinia,

e) wykształcenie: wyższe,

f) następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:

- jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub

- złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub

- uprawnienia biegłego rewidenta lub

- dwuletnia praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie
z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z: przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego; realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej; nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych),

g) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk kierowniczych urzędniczych, w szczególności co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z przeprowadzaniem audytu lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu m.in.: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i prawo zamówień publicznych,

b) znajomość standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych - Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r., poz. 28),

c) znajomość standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Finansów Nr 15, poz. 84),

d) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,

e) umiejętność samodzielnego, logicznego i analitycznego myślenia, planowania i sprawnej organizacji pracy, kreatywność,

f) wysoka kultura osobista.

Zakres obowiązków
 1. opracowywanie w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych planu audytu wewnętrznego na rok następny, w oparciu o udokumentowaną analizę ryzyka, z uwzględnieniem zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki (Prezydenta Miasta Chełm) za funkcjonowanie kontroli zarządczej,

 2. przedstawienia, w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych Prezydentowi Miasta Chełm do zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,

 3. przeprowadzanie zadań audytowych zawierających ocenę adekwatności, skuteczności
  i efektywności kontroli zarządczej,

 4. przeprowadzanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,

 5. podejmowanie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę działań jednostki, podjętych w celu realizacji zaleceń,

 6. współpraca z audytorami zewnętrznymi, a także kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli,

 7. przygotowywanie oraz aktualizacja zasad działania w zakresie procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego,

 8. zawiadamianie Prezydenta Miasta Chełm o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla realizacji rocznego planu audytu,

 9. przygotowywanie zawiadomień do Prezydenta Miasta odnośnie ujawnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

 10. dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalenie metody przeciwdziałania ryzyku występującemu w trakcie bieżącej pracy,

 11. przestrzeganie przepisów regulujących wewnętrzne sprawy Urzędu, w szczególności zawartych w :

  a) Statucie Miasta Chełm,

  b) Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Chełm,

  c) Regulaminie Pracy.

Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),
 6. kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń,
 7. referencje (kserokopia),
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 12. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),
 13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.

Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych. .

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełm ogłoszonej dnia 06 listopada 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).”

 

Warunki pracy
 1.  praca w systemie zadaniowym,
 2. praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,
 3. praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,
 4. obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 6,01 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełm w terminie do dnia 17 listopada 2020 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.

 

 

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PROCESIE REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .

 3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65 ogłoszonej dnia 06 listopada 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 1. art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:

 1. art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub

 2. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;

 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Barbara Zając
Dodano do BIP dnia 06-11-2020 13:07:58