Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Chełm

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

stanowisko ds. obsługi funduszy w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Projektów i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Chełm, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63 i 65

Symbol oferty
WOA-I.2110.86.2020
Jednostka ogłaszająca
Urząd Miasta Chełm ul. Lubelska 65 22-100 Chełm
Data ogłoszenia
2020-12-08
Termin składania dokumentów
2020-12-18
Wymagane wykształcenie

wyższe

Wymagania związane ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. wykształcenie: wyższe,

 6. posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane kursy, szkolenia z zakresu zarządzania projektami,

 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

 3. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

 4. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 5. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

 6. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 7. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 8. znajomość przepisów prawnych w szczególności z zakresu funduszy unijnych, finansów publicznych oraz zamówień publicznych,

 9. znajomość problematyki zarządzania projektami i prawa UE,

 10. umiejętność sporządzania informacji, raportów i analiz,

 11. umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietów biurowych,

 12. umiejętność pracy w zespole, samodyscyplina na stanowisku pracy, kreatywność, bardzo dobra organizacja pracy własnej , lojalność, komunikatywność.

 

Zakres obowiązków

Do obowiązków pracownika na stanowisku ds. obsługi funduszy należy:

 1. opracowywanie projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych, tj.: przygotowywanie, kompletowanie oraz składanie wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych, we współpracy z Departamentami;

 2. pełnienie funkcji koordynatora lub asystenta projektu lub wykonywanie innych czynności związanych z realizacją umów współfinansowanych ze środków zewnętrznych - na podstawie odrębnej dyspozycji Prezydenta Miasta Chełm lub jego zastępcy i na wniosek Dyrektora/Z-cy Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju;

 3. inicjowanie partnerstw w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

 4. współpraca z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządowymi w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

 5. realizacja przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

 6. współpraca z Departamentami w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów;

 7. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie: opracowywania projektów i przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych;

 8. utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielstwami unijnych funduszy pomocowych;

 9. prowadzenie rejestru realizowanych przez Miasto projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych;

 10. prowadzenie banku informacji o dostępnych funduszach pomocowych;

 11. udzielanie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej i procedur ubiegania się o dofinansowanie różnych przedsięwzięć;

 12. wspieranie chełmskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków unijnych i innych środków pomocowych, tj.: wstępna ocena kwalifikowalności przedsięwzięcia, ocena możliwości sfinansowania przedsięwzięcia z programów pomocowych;

 13. gromadzenie danych i przygotowywanie analiz niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków o dofinansowanie, w tym: danych charakteryzujących rozwój Miasta, założeń społeczno-gospodarczych, założeń do budżetu, programów inwestycyjnych;

 14. współudział w opracowywaniu i realizowaniu planów strategicznych związanych z rozwojem Miasta oraz współpraca w tym zakresie z Departamentami;

 15. współpraca z Departamentami w opracowywaniu materiałów o charakterze promocyjno – informacyjnym;

 16. współpraca w zakresie promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Miasta;

 17. współpraca z Departamentami w zakresie wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa;

 18. wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, o ile dotyczą treści danego stosunku pracy i nie są sprzeczne z prawem;

 19. samokontrola na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty
 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom),

 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia),

 6. kserokopie świadectw pracy i zaświadczeń potwierdzających co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,

 7. referencje (kserokopia),

 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, a w przypadku wygrania konkursu przed zatrudnieniem dołączyć należy zapytanie o udzielenie informacji o osobie,

 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 11. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

 12. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku posiadania orzeczenia),

 13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z niżej podanym wzorem.

   

   

  Brak podpisu na ww. oświadczeniach i innych dokumentach będzie uznany za brak wymagań formalnych.

Warunki pracy

1) praca w systemie jednozmianowym,

2) praca w pozycji siedzącej, wymagająca sprawności obu rąk, dobrej ostrości wzroku,

3) praca w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym,

4) obsługa komputera, faxu, kserokopiarki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi: 5,50 %.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zaklejonej kopercie) w Urzędzie Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, pokój 28 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi funduszy w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Projektów i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63 i 65 w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umchelm.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Lubelskiej 65.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane wraz z podpisana zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji wg wzoru:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi funduszy w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Projektów i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63 i 65 ogłoszonej dnia 08 grudnia 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dla kandydata do pracy w Urzędzie Miasta Chełm.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).”

Uwagi

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06, adres e-mail: iod@umchelm.pl .

 3. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi funduszy w Departamencie Inwestycji i Rozwoju w Wydziale Projektów i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Chełm 22-100 Chełm, ul. Lubelska 63 i 65 ogłoszonej dnia 08 grudnia 2020 roku, prowadzonej przez Urząd Miasta Chełm.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:

 1. art. 6 ust 1 lit. C RODO w zw. z:

 1. art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będę przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 3. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, lub

 2. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa (kat. A).

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych;

 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Pani/Pana danych osobowych innemu administratorowi danych.

 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Barbara Zając
Dodano do BIP dnia 08-12-2020 15:21:55